สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ประวัติ กรมกิจการพลเรือน

ประวัติของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรงกลาโหม ได้ปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นแผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๒๗ ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๕๗/๒๗ ลง ๑๗ ก.ย. ๒๗ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๔๑๗) ให้ กรมยุทธการทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรงเพิ่มขึ้น ๒ กอง คือการฝึกร่วมผสม และกองกิจการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม กำหนดให้กรมกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้โครงสร้างการทำงาน)
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ (เฉพาะ)      ที่ ๘๔/๓๕ ลง ๑๙ มี.ค.๓๕ โครงสร้างการจัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ แผนก ๔ กอง ได้แก่ แผนกธุรการ กองกิจการพลเรือน กองวิทยาการ กองนโยบายและแผน และกองปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อทดลอง ใช้สถานที่โรงงานฝึกงานโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นที่ตั้งชั่วคราว
พ.ศ.๒๕๓๖ กองทัพอากาศ ขออนุมัติหลักการปิดบรรจุ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) และให้ กองกิจการพลเรือน กรมยุทธการทหารอากาศ เข้ารับภารกิจแทน เนื่องจากการดำเนินการทางด้านกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางทั่วประเทศ และไม่สามารถให้การสนับสนุนการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้
พ.ศ. ๒๕๓๘ กองทัพอากาศ แก้ไขอัตราเฉพาะกิจกองทัพอากาศ ๒๕๓๙ ได้จัดตั้ง กองกิจการพลเรือน กรมยุทธการทหารอากาศ การจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ แผนก แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา แผนกกิจการพลเรือน แผนกวิทยาการ และแผนกแผนและโครงการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติหลักการให้กองทัพอากาศปรับปรุงแก้ไขการจัดส่วนราชการ ให้ปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลเพื่อจัดตั้งเป็นกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) ขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๔๕ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ตามนโยบายกอง ทัพ เพื่อการพัฒนาประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ให้มีเอกภาพในการปฏิบัติและสอดคล้องกับเหล่าทัพอื่นที่มีกรมกิจการพลเรือน ทุกเหล่าทัพ
อนุมัติ หลักการผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๔๕ ท้ายหนังสือกรมยุทธการทหารอากาศ (ลับ) ที่ กห ๐๖๐๕.๗/๔๘๙ ลง ๙ ส.ค.๔๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) ได้ประกาศใช้อัตราเฉพาะกิจ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๕ และให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
- สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ โอนงานและงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยใช้สถานที่ปฏิบัติงานเดิม
- กรมยุทธการทหารอากาศ โอนงานและงบประมาณด้านกิจการพลเรือน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยใช้สถานที่ปฏิบัติงานเดิม
- กรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ โอนงานและงบประมาณ ด้านการถ่ายรูปภาคพื้น ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ใน แผนกการภาพ กองการภาพและสิ่งพิมพ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยใช้สถานที่ปฏิบัติงานเดิม
- กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ (บศอ.) โอนงานและงบประมาณ ด้านการพิมพ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานหน้าที่ในแผนกการพิมพ์และจัดทำเล่ม กองการภาพและสิ่งพิมพ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยใช้สถานที่ปฏิบัติงานเดิม
คำ สั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๔๐/๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ เรื่อง ให้ใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๕ โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ แผนกธุรการ กองนโยบายและแผน กองกิจการพลเรือน กองประชาสัมพันธ์ กองการภาพและสิ่งพิมพ์ มี พล.อ.ต.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ปฏิบัติหน้าที่เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๕ – ๑ มี.ค.๔๗ มีภารกิจหลักในความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติในฐานะฝ่ายอำนวยการและเป็นผู้ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกองทัพ อากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๔๖ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ ๑๖ ก.ย.๔๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๘๒ ก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๔๖
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๔๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ที่ ๔๙/๔๗ ลง ๒๓ ก.พ.๔๗ ให้แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๕๓) ให้จัดโครงสร้างอัตรากำลัง กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในอัตราปกติ ตั้งแต่ ๒๓ ก.พ.๔๗
สถานที่ตั้งหน่วย (ชั่วคราว) บริเวณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ (อาคารห้องสมุดกองทัพอากาศเดิม) ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
วัน สถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ กองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อเป็นสิริมงคล
         พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๓๖ ลง ๓๐ มี.ค.๒๕๕๒ กำหนดให้มีกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๑/๕๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ ลง ๓๑ มี.ค.๕๒ กำหนดให้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศแบ่งส่วนราชการคงเดิม ยกเว้นเปลี่ยนชื่อจาก กองการภาพและสิ่งพิมพ์ เป็น กองการภาพและผลิตสื่อ เท่านั้น

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.