สัญญาลักษณ์ หน่วย

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ท้าวสักกเทวราช เป็นพระนามหนึ่งของพระอินทร์ ผู้เป็นจอมแห่งเทพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระวรกายมีสีเขียว พระเศียรสวมมงกุฎมีรัศมีสีทองฉาย
ออกจากต้นพระศอขึ้นซ้ายขวาไปบรรจบเหนือยอดมุงกฎ มีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูม ประทับนั่งห้อยพระบาทเบื้องขวา บนพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์
มีดังดอกชัยพฤกษ์บวกสีครั่งและสีบัวโรยคือสีแดงเจือขาว ใต้ต้นไม้ปาริฉัตตก์ (ไม้สวรรค์หรือต้นทองหลาง) พระบาทเบื้องซ้าย พับสอบมาทางขวา
พระหัตถ์ขวาทรงวชิราวุธ อาวุธคือสายฟ้าแสงที่เป็นสายแวบวาบ เมื่อเวลาฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า หรืออาวุธที่เป็นเพชรคือแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาว
มากกว่าพลอยอื่น ๆ ใช้แกว่งเป็นแสงส่องดูแลทวยเทพ และมวลมนุษย์ที่ประสบทุกข์พระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงสังข์ สังข์ใช้ใน ๒ กรณี ถ้าเป็นสังข์ตัดก้นใช้เป่า
ชุมนุมเหล่าเทพ ถ้าเป็นสังข์ปกติใช้หลั่งน้ำประทานพรบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ทวยเทพและมวลมนุษย์ ตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา พระอินทร์มีความใกล้ชิด
เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ไมตรีมีเมตตาต่อมวลมนุษย์ ปรากฏว่าพระองค์มีหน้าที่ชี้นำเสนอแนะ แก้ไขปัญหาขจัดทุกข์บำรุงสุข
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ เป็นนักบุญนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นมฆมานพ (หลักฐานธรรมบทภาค ๒)
สังข์ได้อมกลืนพระเวทของพระพรหมผู้สร้างโลกเป็นมงคล

เช่นเดียวกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผน
(ชี้นำเสนอแนะหรือชี้ให้ทำให้คิด) อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม เสนอ
สนองนโยบาย
ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กิจการของกองทัพอากาศต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชน สร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเช่นนานาอารยประเทศในโลก และการฝึกศึกษาในสายวิทยาการ
(ศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติดีจริง ขจัดละทิ้งสิ่งที่เป็นโทษ มุ่งประโยชน์ของกองทัพอากาศและประชาชนเป็นหลัก)


สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.