การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

ภารกิจ กรมกิจการพลเรือน

  มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้านกิจการพลเรือน การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.