การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรม กร.ทอ.

กิจกรรม กร.ทอ. (204)

A.

นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมอวยพร พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วยงานการให้บริการประชาชนตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

 

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

A.

นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวนการ กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตัดผมชาย - หญิง และการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จว.เชียงใหม่

A.

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพ และเครื่องห่มกันหนาว จากผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจาก บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จากนั้นจึงได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ดำเนินการลำเลียงถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว นอกจากนี้ ยังมีการมอบถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และแผงโซล่าเซลล์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับน้ำดื่มสะอาด และมีคุณภาพในการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

A.

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องห่มกันหนาว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การจัดบริการหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ การเยี่ยมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

A.

นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกองการภาพและผลิตสื่อ แผนกโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกโรงพิมพ์ บางซื่อ

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๑ ฟังการเสวนาในหัวข้อ "การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขฉันพี่น้อง" โดย กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง และอิหม่ามมัสยิดฟารุกอุมาร็อบนุ้ลคอตต๊อบ อัลกอรีดียะห์ เพื่อให้คณะฯ ได้รับรู้ และเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จว.พระนครศรีอยุธยา

A.

นาวาอากาศเอก กรกฏ ทิมไสว รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน HADR และการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภารกิจระหว่างประเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะ และประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์มากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การการฟังบรรยายพิเศษ จากวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์” สำหรับการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม วาสนา ดีไซน์ โฮเทล จว.พระนครศรีอยุธยา 

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.