การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

HOT NEWS
กิจกรรมกองบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรมกองบรรเทาสาธารณภัย (110)

กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้านนายโรงเทศบาล ตำบลมหาพราหมณ์ และพื้นที่วัดไผ่ล้อม อีกทั้งยังจัดมอบสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๓ ตู้ และเรือ จำนวน ๕ ลำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.รางจระเข้ อำเภอเสนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค และน้ำดื่ม จากผู้แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ผู้แทนปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท สิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด และผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยมี พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดำเนินการลำเลียงถุงยังชีพ เพื่อไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดำเนินการลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน ๖๐๐ ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ พื้นที่ ได้แก่ บ้านโนนเชือก ตำบลบ้านขาม และพื้นที่ วัดชัยศรี ตำบลบ้านเสียวโคกกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการมอบถังบรรจุน้ำ ตามโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านคลองไร ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" โดยจัดสร้างอาคาร และติดตั้งโซล่าเซลล์ เครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาด และมีคุณภาพให้กับโรงเรียนบ้านหนองกก และประปาของหมู่บ้านหนองกก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะผู้นำชุมชน การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปล่อยปลา มอบอุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน มอบผ้าห่ม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การแสดงดนตรีของวงเหยี่ยวดำ และนำกำลังพลพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ของรัฐบาลตามกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมพลังทำความดี เพื่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองกก ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอารยา ภู่พานิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจการสังคมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และคุณพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

พลอากาศตรีศุภณัฎฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้แทนกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำชุดยังชีพ และสิ่งของช่วยเหลือจากกองทัพอากาศ และองค์กรเอกชนลำเลียงขึ้นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ ( C-130H ) จากกองบิน ๖ ไปยังฝูงบิน ๒๓๖ สกลนคร เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) ในการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ จังหวัดสกลนคร

นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข นายทหารกิจการพลเรือนอาวุโส เป็นผู้แทนกองทัพอากาศรับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอารยา ภู่พาณิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบถุงยังชีพจำนวน ๑,๐๐๐ ถุง ภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคอีสานที่ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ณ พื้นที่ ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจหน่วยของกองทัพอากาศที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย สถานีรายงานภูเขียว, ฝูงบินอิสระราชการสนาม ๒๓๖ จังหวัดสกลนคร, และกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Page 1 of 8

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.