การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

HOT NEWS
กิจกรรมกองบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรมกองบรรเทาสาธารณภัย (106)

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" โดยจัดสร้างอาคาร และติดตั้งโซล่าเซลล์ เครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาด และมีคุณภาพให้กับโรงเรียนบ้านหนองกก และประปาของหมู่บ้านหนองกก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะผู้นำชุมชน การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปล่อยปลา มอบอุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน มอบผ้าห่ม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การแสดงดนตรีของวงเหยี่ยวดำ และนำกำลังพลพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ของรัฐบาลตามกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมพลังทำความดี เพื่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองกก ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอารยา ภู่พานิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจการสังคมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และคุณพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

พลอากาศตรีศุภณัฎฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้แทนกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำชุดยังชีพ และสิ่งของช่วยเหลือจากกองทัพอากาศ และองค์กรเอกชนลำเลียงขึ้นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ ( C-130H ) จากกองบิน ๖ ไปยังฝูงบิน ๒๓๖ สกลนคร เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) ในการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ จังหวัดสกลนคร

นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข นายทหารกิจการพลเรือนอาวุโส เป็นผู้แทนกองทัพอากาศรับมอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอารยา ภู่พาณิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบถุงยังชีพจำนวน ๑,๐๐๐ ถุง ภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคอีสานที่ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ณ พื้นที่ ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจหน่วยของกองทัพอากาศที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย สถานีรายงานภูเขียว, ฝูงบินอิสระราชการสนาม ๒๓๖ จังหวัดสกลนคร, และกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" เพื่อนักเรียน และพี่น้อง ประชาชน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จัดทำขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การพบปะผู้นำชุมชน การมอบถุงยังชีพ การมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งการมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาด และมีคุณภาพ แก่พี่น้องประชาชน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริง ของกองทัพอากาศ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลตามกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมพลังทำความดีเพื่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนบ้านขาม และโรงเรียนบ้านโนนเชือก ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท และกิจกรรมของกองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และ นายทหารนักเรียนต่างประเทศอาเซียน  อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และปากีสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภารกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ การเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมี พลอากาศตรี สิทธิชัย  แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน การสัมมนาครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทบาทของกองทัพอาเซียนในการช่วยเหลือภัยพิบัติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้านยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จว.พระนครศรีอยุธยา 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีรับมอบการสนับสนุนแผงโซลาเซลล์ จำนวน ๔๐ แผง จากคณะผู้บริหารบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อใช้ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งกองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทากองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดผู้แทนเข้าสำรวจพื้นที่ และเสวนากับผู้นำชุมชนในการจัดสร้าง "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ในรูปแบบการมอบถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด และประปาชุมชน เพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านคลองโร ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 

Page 1 of 8

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.