การจัดซื้อ - จัดจ้าง

HOT NEWS
กิจกรรม กร.ทอ.

กิจกรรม กร.ทอ. (229)

A.

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกผลงาน KM ที่ส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพอากาศ รวมทั้งสิ้น ๗ ทีม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

 

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นําผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓ ศึกษาดูงานสถานีรายงานดอยอินทนนท์ และร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยนําอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรทัศน์ อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ฯลฯ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านขุนแตะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

A.

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

A.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๓ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยมี นายคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอ ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบ ในโอกาสนี้ และได้เดินทางไปมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาว ปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสกลนคร

A.

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ (KM) ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้" โดยมี คณะกรรมการ และหัวหน้าแผนกทุกแผนกฝึกการทำ workshop การจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

A.

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จําปาแดง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ พร้อมคณะเยาวชน จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑ ระหว่างงวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จว.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานีมาถึง ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ และนําคณะเยาวชนฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

 

A.

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ กองบิน ๕  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานในปี ๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

A.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ รายละเอียด...

A.

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.