การจัดซื้อ - จัดจ้าง

บริหารกำลังพล

HOT NEWS
กิจกรรม กร.ทอ.

กิจกรรม กร.ทอ. (249)

A.

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-๑๓๐ เพิ่มเติมจำนวน ๑ เที่ยวบิน ทำการบินไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดส่งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูง จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) จำนวน ๑๙ เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์สายส่งขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๖๖ เส้น จากสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยชีวิตนักฟุตบอล และผู้ฝึกสอนที่ติดค้างในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย หลังจากเมื่อคืนนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ได้จัดส่งไปแล้ว ๑ เที่ยวบิน (ทำการขนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สายส่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) ตามสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยของกองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือกู้ภัยครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ โดย กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งกำลังพลไปพร้อมยังฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันที นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลสนาม โดยพร้อมปฏิบัติตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึง สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้เตรียมความพร้อมด้านการส่งกลับทางอากาศสายแพทย์ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

A.

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมส่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมช่วยเหลือคณะนักกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนจำนวน ๑๓ คน สูญหายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำยางนอน จังหวัดเชียงราย

ซึ่งประกอบด้วย 

- เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ คน

- ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE :ROV) ใช้การสำรวจใต้น้ำ ประกอบด้วย SONAR ทำหน้าที่ตรวจหาวัตถุใต้น้ำ IMU กำหนดตำแหน่ง และทิศทางในการเคลื่อนที่ และกล้องวิดีโอถ่ายภาพใต้น้ำ

- โดรน (Drone) ใช้การสำรวจทางอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งจะเดินทางโดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-๑๓๐ ของกองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมภารกิจค้นหานักฟุตบอล และผู้ฝึกสอนที่สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน วนอุทยานขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

A.

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “กองทัพอากาศทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ผู้แทนจากกองบินต่างๆ นักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และประชาชนทั่วไป มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอาทิ เช่น

- นิทรรศการจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ

- การร้องเพลงจากตัวแทนนักเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนในพื้นที่เขตดอนเมือง ที่ชนะการประกวดการแต่ง เพลงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- การประกวดกิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะเพลงประเภททีมจากโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนในพื้นที่เขตดอนเมือง

- การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

- การมอบรางวัลนวัตกรรมกองทัพอากาศชมเชย ประจำปี ๒๕๖๐ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๔ หน่วย ได้แก่

๑. กรมยุทธการทหารอากาศ 

๒. กรมกำลังพลทหารอากาศ 

๓. สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ

๔. สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

การจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และความตั้งใจของกองทัพอากาศในการร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโทษ และพิษภัย ของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง เพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ ประชาชน และนักเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพอากาศได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด และที่สำคัญยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างพื้นที่กองทัพอากาศ และพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นสถานที่ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) 

 

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

A.

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๖๑ และงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

 

A.

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดคณะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ และกองบิน ๗ โดยกิจกรรมมีการบริการด้านการแพทย์  การบริการตัดผมชาย - หญิง การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ให้ความบันเทิง และสันทนาการแก่พี่น้องประชาชนในพื้น รวมถึงการมอบงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างห้องสมุด และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เดินทางไปมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล ๔ อำเภอบ้านนาสาร และติดตั้งระบบแผนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนบ้านปลายธารราชรักษา ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยพี่น้องประชาชน ในอำเภอบ้านนาสาร ให้ได้รับประโยชน์จากน้ำดื่มที่สะอาด และมีคุณภาพชีวิตในการการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนได้ต่อไป 

A.

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยมี นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จ่ายยา ให้บริการตัดผม - ซอยผม การแสดงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุของกองทัพอากาศ การมอบอุปกรณ์กีฬา ,ลำโพงขยายเสียง ,ตู้น้ำเย็น ,สนับสนุนอาหารกลางวัน ,ตู้ยา และยาสามัญประจำบ้าน  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ชลิตพร คำหอม หัวหน้าคณะ ตรวจติดตามและประเมินผล ของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมตัดสินผลงานที่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศส่งเข้าประกวด ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศาสตร์พระราชา และกลุ่มเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

A.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๕ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๘๖) โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมประชาสัมพันธ์

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.