การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กิจกรรมกองนโยบายและแผน (39)

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการทำโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กองทัพอากาศ" และสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินโครงการด้านป้องกัน และประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการของกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒ โดยวิทยากรทีมงาน อาจารย์ผุสชา โทณะวณิก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และหัวหน้าสำนักบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เดินทางพร้อมคณะตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็นหัวหน้าคณะ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศพร้อมครอบครัว ร่วมโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด จัดโดย ศป.ปส.กร.ทอ. โดยมีกิจกรรมเข้านมัสการพระพุทธไสยาสน์ ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน และตลาดโบราณวีรชนค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี และรับฟังการบรรยายความรู้ในการป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมโต่บักเส็ง จว.พระนครศรีอยุธยา

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำคณะผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมกิจการโทรทัศน์ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยมี คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ" วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพ – ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน, ผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับ กองบิน ๔๑ ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน โดยได้มอบเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง บูรณะอาคารพักนอน โรงเรียนแม่นาจรจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ๘๕,๕๐๐ บาท และบูรณะปรับปรังโรงเรียนสบแม่รวม จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษา ๙๙,๐๐๐ บาท รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอีกโรงเรียนละ ๕๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน รับมอบโล่ขอบคุณ ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายรูปแบบการเรียนการสอน  Work - based Education อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี่ แจ้งวัฒนะ

พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการ โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตร โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๒ เพื่อเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน

Page 1 of 3

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.