การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

นาวาอากาศเอก สมบัติ วงศาโรจน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ครบรอบ ๑๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๗) โดยมี คุณบรรยง อินทนา บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ครบรอบ ๑๐ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๑) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุ จ.ส.๑๐๐ ครบรอบ ๒๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๒๗) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุ จ.ส.๑๐๐

นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ ๗๑ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๗๒) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ ๒๙ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๓๐) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เดินทางพร้อมคณะ เยี่ยมขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ จังหวัดสงขลา (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา NBT) เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทหารอากาศ ให้เหมาะสม โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ 

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว ฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล ครบรอบ ๑๗ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๘๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรมประชาสัมพันธ์

พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และการเตรียมการพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ เชียงใหม่  ในการนี้ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 

นาวาอากาศเอก จรินทร์  ปราบศรีภูมิ ในนามผู้ัแทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ครบรอบ ๒๙ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Page 1 of 3

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.