การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ 

Read 74 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.