การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

 

Read 98 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.