การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งการให้คำแนะนำการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

Read 42 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.