การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

พิธีเปิดสวนหินเพลินตาฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของกรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดสวนหินเพลินตาฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของกรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ และเสริมสร้างความสามัคคีสำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนมหารอากาศ

Read 33 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.