การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕๖

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕๖ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๕๖ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

Read 23 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.