การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๕ ปี การดำเนินงานของ ทอ.

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนอาเซียน ทอ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๕ ปี การดำเนินงานของ ทอ. ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ประจำปี ๖๑ - ๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค.๖๑ ณ โรงแรมหินน้ำ หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลอากาศโท มานัส วงษ์วาทย์ รอง เสธ.ทอ.(ยก.) / ประธานกรรมการอาเซียน ทอ. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง ทอ. กับ ทอ.มิตรประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ๕ ปีต่อไป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พร้อมทั้งเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ทอ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดผลงานเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Read 24 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.