การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จริง หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในนามของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และหลักสูตร  เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทนอนิกส์ รุ่นที่ ๕ ร่วมกับ โรงเรียนการบิน จัดกิจกรรมออกหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่ง ของการฝึกภาคสนามของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทนอนิกส์ รุ่นที่ ๕ เพื่อเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง โดยมีกิจกรรม และการบริการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยแพทย์บริการตรวจรักษาโรคฟรี ,บริการตัดผม,บริการกำจัดเหา ,การแสดงโชว์เครื่องบินเล็ก ,นิทรรศการยาเสพติด ,กิจกรรมดนตรีสันทนาการ ,มอบทุนการศึกษา ,ยารักษาโรค ,อุปกรณ์กีฬา ,อุปกรณ์การเรียนการสอน ,และเครื่องอุปโภคบริโรค เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านสามยอด ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี

Read 21 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.