การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ ๕

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 50 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.