การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศจัดสัมมนาหน่วยเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปี ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ แผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมบัญชีกลาง และวิทยากรจากสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม  รวมทั้งการระดมความคิดเห็น จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ และปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนในการขอใช้เงินทดรองราชการ ขั้นตอนการขึ้นบัญชี ตลอดจนการซ่อมบำรุงพัสดุอุปกรณ์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 88 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.