การจัดซื้อ - จัดจ้าง

พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้แทนสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพอากาศ ทำพิธีรดน้ำขอพร อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 79 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.