การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ.

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ของ ศป.ปส.นขต.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

Read 23 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.