สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

พสบ.ทอ.รุ่นพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่งฯ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาขน ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกิจกรรมมีการมอบชุดคลุมพร้อมอุปกรณ์ให้กับโครงการฯ เยี่ยมชมศูนย์ PGS กลุ่มเกษตรอินทรีย์มั่งมีวิถีดงแคนใหญ่ ส่งมอบโครงการเทพประทานธารา ,ปุ๋ยอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์พืช (บ.เจียใต๋ จำกัด) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยโสธร และในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะมีกิจกรรมร่วมปลูกป่าชุมชน (ต้นยางนา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Read 59 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.