สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สั่งทําบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๑ สนใจสั่งจองได้ที่ แผนกจัดดําเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๖๘ และ ๒-๖๘๗๑ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๒

บริหารกำลังพล

ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Read 97 times

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.