การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตัวอย่าง ส.ค.ส.๒๕๖๑

สั่งทำบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑ ธ.ค.๖๐ ได้ที่ แผนกจัดดำเนินงาน กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร: ๒-๖๘๗๑ และ ๒-๖๘๖๘ รายละเอียด ส.ค.ส.๖๑

มุมกำลังพล

บริหารกำลังพล

ติดต่อเรา

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เลขที่ ๑๗๑ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
เว็บไซต์ www.dca.rtaf.mi.th (ทสส.กร.ทอ. ๒-๘๔๔๔)

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

 

แผนกธุรการ ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๒๒
แผนกกำลังพล ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๕๖
แผนกการเงิน ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๕๕
แผนกงบประมาณ ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๕๘
กองกิจการพลเรือน ๐๒ ๕๓๔ ๒๑๐๑
กองนโยบายและแผน ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๕๙
กองประชาสัมพันธ์ ๐๒ ๕๓๔ ๑๖๐๔
กองการภาพและผลิตสื่อ

๐๒ ๕๓๔ ๖๙๓๗

 

สามารถ Login โดยใช้เมล์ ทอ.